@

  ĐẶC TÍNH

   SẢN PHẨM

  CÔNG TRÌNH

  DÂN DỤNG

 CÔNG TRÌNH

  CÔNG NGHIỆP

  BÁO GIÁ

  LIÊN HỆ

BAÛNG BAÙO GIAÙ

********* **********

MAÃU MAÕ

DUNG TÍCH
(LÍT)

VOÛ NGOAØI

GIAÙ ÑÔ

D R C

THAØNH TIEÀN
(VNÑ)
KDCB12-24 150 THEÙP MAØU

INOX CHÖÕ V

13801880960

@

KDCB12-26 170 THEÙP MAØU

INOX CHÖÕ V

13802020960

@

KDCB12-28 180 THEÙP MAØU

INOX CHÖÕ V

13802160960

@

KDCB12-32 200 THEÙP MAØU

INOX CHÖÕ V

13802440960

@

KDCB12-34 220 THEÙP MAØU

INOX CHÖÕ V

13802580960

@

KDCB12-38 240 THEÙP MAØU

INOX CHÖÕ V

13802860960

@

********* **********

MAÃU MAÕ

DUNG TÍCH
(LÍT)

VOÛ NGOAØI

GIAÙ ÑÔ

D R C

THAØNH TIEÀN
(VNÑ)
KDGB12-24 150 INOX

INOX CHÖÕ V

13801880960

@

KDGB12-28 180 INOX INOX CHÖÕ V 13802160960

@

KDGB12-32 200

INOX

INOX CHÖÕ V

13802440960

@

KDGB12-34 220 INOX INOX CHÖÕ V 13802580960

@

KDGB12-38 240 INOX INOX CHÖÕ V 13802860960

@

********* **********

MAÃU MAÕ

DUNG TÍCH
(LÍT)

VOÛ NGOAØI

GIAÙ ÑÔ

D R C

THAØNH TIEÀN
(VNÑ)

470-58-1800-24

280 INOX INOX CHÖÕ V 20402170x960 @
470-58-1800-26 300 INOX INOX CHÖÕ V 2040x2330960 @
470-58-1800-30 350 INOX

INOX CHÖÕ V

2040x2650960 @
470-58-1800-32 380 INOX INOX CHÖÕ V 2040x2810960 @

                  Ñòa chæ :  48/4 Quang Trung P.10 Q.Goø Vaáp TP.HCM

                   TEL     :   0084-8-35896689 / 35881588 / 54461629

                   Fax     :  0084-8-38940007

Bản quyền thiết kế thuộc Công ty Khang Đại, không được chuyển tải thông tin